VOORWAARDEN

 

B-Kids 

 

Algemene Verkoopvoorwaarden van B-kids

1. Definities
Aanbod / Aanbieding
Ieder aanbod van B-kids tot het aangaan van een Overeenkomst;

Consument
Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

Diensten
Alle (aanvullende) diensten en/of (technische) werkzaamheden, van welke aard dan ook, die door B-kids worden verricht, in de ruimste zin;

Goederen
De door B-kids  op basis van de Overeenkomst aan of ten behoeve van Wederpartij te leveren Goederen, zijnde zaken en/of vermogensrechten;

B-kids  Izabela van Wissen , handelend onder de naam B-Kids , gevestigd te (1132 VG) Volendam , geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84241780 , zijnde de gebruiker van de Voorwaarden;

Overeenkomst
Iedere Overeenkomst tussen Partijen ter zake (ver)koop en levering van Goederen door B-kids aan Wederpartij en/of het door B-kids verlenen van Diensten aan Wederpartij;

Partij(en)
B-kids en Wederpartij c.q. ieder voor zich;

Schriftelijk
Per brief, fax, elektronisch bericht of deurwaardersexploot;

Voorwaarden
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van B-Kids ;

Website
https://www.b-kids.nl 

Wederpartij
De natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) aan wie B-kids een Aanbieding doet tot de levering van Goederen en/of het verrichten van Diensten en/of wie met B-kids  een Overeenkomst aangaat.

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen.
2.2. Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige Overeenkomst, zijn deze automatisch – zonder dat dit nog afzonderlijk tussen de betreffende Partijen overeengekomen behoeft te worden – van toepassing op iedere nadien gesloten overeenkomst tussen Partijen, tenzij ter zake de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.
2.3. De toepasselijkheid op enige Overeenkomst van algemene of specifieke door Wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt doorB -kids uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en nadat de bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk Schriftelijk door B-kids  van toepassing zijn verklaard op een Overeenkomst. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van voorwaarden van Wederpartij op een Overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat die voorwaarden stilzwijgend ook op enige nadien gesloten Overeenkomst van toepassing zijn.
2.4. In geval van nietigheid of vernietiging door Wederpartij van een of meer bepalingen van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.
2.5. Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.
2.6. Indien van deze Voorwaarden vertalingen zijn uitgegeven geldt dat de versie in de Nederlandse taal prevaleert boven de versie(s) in een andere taal.

3. Aanbiedingen
3.1. Een Aanbod is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn vermeld in het Aanbod. Vermeldt het Aanbod geen termijn voor acceptatie, dan vervalt het Aanbod in ieder geval veertien (14) dagen na de datum vermeld in het Aanbod.
3.2. Een door Wederpartij binnen de geldigheidstermijn geaccepteerd Aanbod kan doorB-kids  gedurende vijf (5) werkdagen na de datum van ontvangst van de acceptatie doorB-kids worden herroepen, zonder dat dit leidt tot enige verplichting vanB-kids tot vergoeding van eventueel als gevolg daarvan door Wederpartij geleden schade.
3.3. Een door Wederpartij gegeven opdracht kan doorB-kids worden bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging. Indien Wederpartij niet binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging hiertegen bezwaren heeft geuit, is de opdracht zoals omschreven in de opdrachtbevestiging aanvaard.
3.4. Als Wederpartij aanB-kids  met het oog op het uitbrengen van een Aanbod gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, magB-kids  uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar Aanbod hierop baseren. Wederpartij vrijwaartB-kids  voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Wederpartij verstrekte tekeningen en dergelijke.
3.5. Een doorB-kids  aan Wederpartij verstrekte prijslijst of ander overzicht waarop in algemene zin prijzen zijn vermeld, kan niet worden gekwalificeerd als een Aanbieding.

4. Totstandkoming van overeenkomsten
4.1. Met inachtneming van het overige in de Voorwaarden bepaalde, komt een Overeenkomst slechts tot stand:
(a) door acceptatie door Wederpartij van een Aanbod;
(b) door Schriftelijke opdrachtbevestiging van een door Wederpartij (mondeling of Schriftelijk) verstrekte opdracht anders dan op basis van een Aanbod;
(c) doordatB-kids  feitelijk uitvoering geeft aan een opdracht van Wederpartij.
4.2. De Overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie tussen Partijen die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst, hoezeer deze ook mogen afwijken van of in strijd zijn met de Overeenkomst.
4.3. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst gelden uitsluitend na Schriftelijke aanvaarding hiervan doorB-kids.B-kids is niet gehouden om wijzigingen en/of aanvullingen van een Overeenkomst te aanvaarden en is gerechtigd te eisen dat een afzonderlijke Overeenkomst wordt aangegaan.B-kids is bevoegd eventuele kosten met betrekking tot de wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst aan Wederpartij door te belasten.
4.4. Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten of vertegenwoordigers vanB-kids bindenB-kids slechts tegenover Wederpartij indien en voor zover deze toezeggingen en/of afspraken doorB-kids Schriftelijk zijn bekrachtigd of bevestigd aan Wederpartij.
4.5. Een Overeenkomst ten aanzien van de verkoop en levering van Goederen doorB-kids  aan de Wederpartij kan nimmer worden gekwalificeerd als duurovereenkomst (zoals een distributieovereenkomst, maar daartoe niet beperkt), tenzij dat uitdrukkelijk in de Overeenkomst is bepaald. NadatB-kids  Diensten en/of Goederen heeft verkocht en/of geleverd aan de Wederpartij is zij nimmer verplicht om nadien wederom Overeenkomsten met Wederpartij te sluiten.

5. Prijzen en tarieven
5.1. In een Aanbod of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in euro’s en zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven – exclusief kosten voor verpakking, vervoer en andere kosten van verzending, invoerdocumenten, (transport)verzekering(en), reistijd, reiskosten en verblijfskosten en tevens exclusief omzetbelasting en/of andere van overheidswege opgelegde heffingen, van welke aard dan ook.
5.2. Wordt door Wederpartij een opdracht verstrekt aanB-kids  zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wordt deze, ongeacht voorheen gedane Aanbiedingen of voorheen gehanteerde prijzen, tegen de ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst geldende prijs uitgevoerd.
5.3. Als na de datum waarop de Overeenkomst is gesloten vier (4) maanden verstrijken en de nakoming ervan doorB-kids  nog niet is voltooid, mag een stijging in een of meer van de prijsbepalende factoren (zulks ter beoordeling vanB-kids ) worden doorberekend aan Wederpartij. Betaling van de prijsverhoging vindt plaats tegelijk met de betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.
5.4. Indien echter de verhoogde prijs dieB-kids  wenst te hanteren als bedoeld in artikel 5.3 ten opzichte van de oorspronkelijke prijs meer dan vijftien procent (15%) is gestegen, is Wederpartij gerechtigd om de Overeenkomst voor zover het toekomstige verplichtingen vanB-kids betreft, op te zeggen binnen zeven (7) dagen na aanzegging van de prijswijziging, met dien verstande datB-kids in dat geval onder geen beding jegens Wederpartij gehouden zal zijn om de als gevolg daarvan eventueel door Wederpartij geleden schade te vergoeden.

6. Betaling
6.1. Terzake de doorB-kids te leveren c.q. geleverde Goederen en/of doorB-kids uit te voeren c.q. uitgevoerde Diensten wordt doorB-kids een factuur gestuurd naar Wederpartij.
6.2. Indien de overeenkomst tot stand komt via de webshop dan vindt betaling plaats voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst. Komt de overeenkomst op andere wijze tot stand dan dient betaling te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden op doorB-kids aangegeven bankrekeningen. Bepalend voor het moment van betaling is het moment waarop B-kids bericht van haar bank betreffende de bijschrijving van het betreffende bedrag heeft ontvangen.
6.3. Indien betaling van een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is Wederpartij terstond, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is vanaf de datum na de vervaldatum van de betreffende factuur een rente verschuldigd van 1% per maand (tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval die rente van toepassing is), waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. Voorts komen dan alle buitengerechtelijke incassokosten ten laste van Wederpartij, welke kosten hierbij door Partijen bij voorbaat wordt vastgesteld op tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 150,-, onverminderd de bevoegdheid van B-kids om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien deze meer bedragen.
6.4. Indien Wederpartij in verzuim is met de betaling van enige factuur als bedoeld in artikel 6.3, zijn ook alle overige openstaande facturen terstond opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is.
6.5. Door Wederpartij gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Wederpartij bij de betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.
6.6. Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de Wederpartij niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens B-kids  op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen vanB-kids jegens Wederpartij.
6.7. Tuutsjes is gerechtigd alle vorderingen op Wederpartij te verrekenen met iedere schuld dieB-kids  aan Wederpartij, dan wel aan met Wederpartij gelieerde (rechts-)personen, mocht hebben.
6.8. Alle vorderingen van B-kids op de Wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:
(a) indien na het sluiten van de Overeenkomst aanB-kids omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zulks geheel ter beoordeling vanB-kids;
(b) indienB-kids de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming als bedoeld in artikel 5.3 en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
(c) in geval van het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van Wederpartij, liquidatie of faillissement van Wederpartij of – voor zover Wederpartij een natuurlijke persoon betreft – het op Wederpartij van toepassing worden van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).
6.9.B-kids  is, op basis van haar inschatting van de kredietwaardigheid van Wederpartij, te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidsstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien en zolang Wederpartij met de verlangde zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling in gebreke blijft is B-kids bevoegd haar leveringsplicht op te schorten.

7. (Op)levertijd
7.1. De doorB-kids in het kader van een Overeenkomst opgegeven (op)levertijd betreft altijd een indicatie en geldt derhalve nimmer als fatale termijn, tenzij tussen Partijen Schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. Overschrijding van de overeengekomen (op)levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding.
7.2. De door B-kids opgegeven (op)levertijd gaat in wanneer over alle (technische) details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens en dergelijke in het bezit zijn van B-kids en aan alle noodzakelijke voorwaarden voor uitvoering van de Overeenkomst is voldaan.
7.3. Bij vaststelling van de (op)levertijd gaat B-kids er vanuit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden zoals die waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.
7.4. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welkeB-kids  bekend waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, kanB-kids de (op)levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de Overeenkomst onder de gewijzigde omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden als gevolg daarvan niet in de planning van B-kids  kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd/afgerond zodra de planning van B-kids dit toelaat.
7.5. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door B-kids  wegens een tekortkoming van Wederpartij wordt de (op)levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als de werkzaamheden als gevolg daarvan niet in de planning van B-kids kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd/afgerond zodra de planning van B-kids dit toelaat.
7.6.B-kids is na overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn, dan wel de leveringstermijn na verlenging op grond van de artikelen 7.4 en 7.5 van deze Voorwaarden, terzake Goederen alleen dan in verzuim indien zij van Wederpartij een Schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin haar een termijn van één (1) maand wordt gegeven om te leveren en nakoming daarvan ook binnen deze termijn uitblijft. Wederpartij heeft ingeval van ontbinding geen recht op schadevergoeding, tenzij de overschrijding van de laatstgenoemde termijn het gevolg is van opzet c.q. grove schuld van de directie van B-kids  en/of haar leidinggevende ondergeschikten.

8. Wijze van levering
8.1. Het risico voor de aan Wederpartij te leveren Goederen gaat op haar over af magazijn van B-kids (Pieter van den Hemstraat 13 1132 VG  Volendam Nederland), dan wel het magazijn van een door B-kids  ingeschakelde derde (‘Ex Works’, zoals opgenomen in de meeste recente versie van ICC Incoterms), tenzij in de Overeenkomst expliciet anders is overeengekomen. Alle Goederen worden te allen tijde voor risico van Wederpartij getransporteerd. Tenzij Wederpartij B-kids tijdig verzoekt de Goederen tijdens het vervoer voor rekening van Wederpartij te verzekeren (en/of anders in de Overeenkomst is bepaald), worden Goederen door of namens B-kids  onverzekerd getransporteerd.
8.2. Tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen, zijn voor rekening van Wederpartij uit- en invoerrechten, inklaringskosten, belastingen en eventuele andere met het vervoer en de levering van Goederen door B-kids gepaard gaande lasten van overheidswege, van welke aard ook.
8.3. Indien Goederen ontbreken bij de aflevering dan dient de Wederpartij dat binnen 5 werkdagen aan B-kids Schriftelijk te melden. Bij een melding na verloop van deze termijn worden de ontbrekende Goederen niet gecrediteerd aan de Wederpartij, noch worden de Goederen kosteloos alsnog bij de Wederpartij afgeleverd.
8.4.B-kids  heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de Goederen op het overeengekomen tijdstip in haar magazijn, dan wel het magazijn van een door B-kids  ingeschakelde derde, aan Wederpartij ter beschikking te stellen. Het door of namens Wederpartij ondertekende afleveringsdocument en/of bijbehorende bijlagen van de vervoerder levert volledig bewijs op van de aflevering door B-kids  van de in de het afleveringsdocument en/of bijbehorende bijlagen vermelde Goederen.
8.5. Het door B-kids  aan Wederpartij ter aflevering aanbieden van bestelde Goederen wordt gelijk gesteld met levering van deze Goederen. Indien Wederpartij weigert de ter aflevering aangeboden Goederen in ontvangst te nemen, zal B-kids de betreffende Goederen gedurende vijftien (15) werkdagen na de datum van aanbieding opslaan op een door haar te bepalen locatie. Na het verstrijken van deze termijn is B-kids niet langer verplicht om de door Wederpartij bestelde Goederen ter beschikking van Wederpartij te houden en is zij gerechtigd om de Goederen aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken. Wederpartij blijft niettemin gehouden de Overeenkomst na te komen door de betreffende Goederen op eerste verzoek van B-kids  af te nemen tegen de overeengekomen prijs, terwijl Wederpartij tevens verplicht is de schade van B-kids  te vergoeden die voortvloeit uit de eerdere weigering van Wederpartij om de betreffende Goederen in ontvangst te nemen, waaronder begrepen opslag- en transportkosten.

9. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
9.1. Alle geleverde Goederen blijven uitsluitend eigendom vanB -kids  tot aan het moment waarop Wederpartij aan alle verplichtingen – voortvloeiende uit of samenhangend met een Overeenkomst(en), waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten – voldaan heeft. Tot dat tijdstip is Wederpartij gehouden de door B-kids  geleverde Goederen gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als B-kids-eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.
9.2. In het geval van een levering van Goederen aan een Wederpartij op een ander grondgebied dan Nederland, dan geldt ten aanzien van de betreffende Goederen – indien en zodra zij zich op het grondgebied van het betreffende land bevinden – in aanvulling op het in artikel 9.1 vermeld eigendomsvoorbehoud naar Nederlands recht tevens een eigendomsvoorbehoud zoals vermeld in artikel 9.1 naar het recht van het betreffende land, met dien verstande dat ten aanzien van de Overeenkomst voor het overige bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing is als vermeld in artikel 18.
9.3. Zolang er op geleverde Goederen een eigendomsvoorbehoud rust, mag Wederpartij deze buiten haar normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.
9.4. Nadat B-kids  haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde Goederen terughalen. Wederpartij staatB-kids  toe de plaats te betreden waar de Goederen zich bevinden.
9.5. Als B-kids  geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde Goederen zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Wederpartij verplicht de nieuw gevormde zaken aan B-kids  te verpanden of te verhypothekeren.

10. Acceptatie en garantie
10.1. De afgeleverde Goederen dienen te beantwoorden aan de Overeenkomst.
10.2. De geleverde Goederen en verrichte Diensten zullen in ieder geval na uitvoering van de verplichtingen uit de Overeenkomst door B-kids  binnen een redelijke termijn (zijnde niet langer dan 8 dagen na (op)levering) door Wederpartij aan een acceptatietest worden onderworpen. Indien Wederpartij niet binnen de voornoemde redelijke termijn na (op)levering Schriftelijk gebreken heeft gemeld aan B-kids , dan wordt geacht dat de geleverde Goederen en verrichte Diensten door Wederpartij zijn aanvaard en voldoen aan de in de Overeenkomst neergelegde eisen en prestaties.
10.3. Andere niet bij de (op)levering zichtbare gebreken aan geleverde Goederen en/of verrichte Diensten moeten binnen acht (8) dagen na ontdekking danwel nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, Schriftelijk en gemotiveerd aan B-kids worden gemeld, bij gebreke waarvan wordt geacht dat de geleverde Goederen en verrichte Diensten door Wederpartij zijn aanvaard en voldoen aan de in de Overeenkomst neergelegde eisen en prestaties.
10.4. Als Partijen geen overeenstemming bereiken over de vraag of er sprake is van een gebrek, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De deskundige wordt in overleg met Wederpartij aangewezen door B-kids. De kosten hiervoor komen voor rekening van de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij, tenzij anders is overeengekomen.
10.5. Klachten van welke aard dan ook ten aanzien van de uitvoering door B- kids  van een Overeenkomst, schorten de betalingsverplichting van Wederpartij niet op en kunnen slechts Schriftelijk ter kennis van B-kids  worden gebracht.
10.6. Op B-kids  rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende vordering indien Wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens B-kids  (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.
10.7. Een vordering betreffende een door B-kids geleverd Product en/of verrichte Dienst kan geen invloed hebben op eerder geleverde of nog te leveren Goederen en/of Diensten, ook niet indien deze te leveren Goederen en/of Diensten zijn of zullen worden verricht ter uitvoering van dezelfde Overeenkomst.
10.8. Op doorB-kids  geleverde Goederen wordt aan Wederpartij geen garantie verleend buiten hetgeen bij wet is bepaald, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

11. Vervaltermijnen
11.1. Rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van Wederpartij, uit welke hoofde ook, jegens B- kids  in verband met geleverde Goederen en/of verleende Diensten vervallen na twaalf (12) maanden na de datum waarop Wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, doch uit dien hoofde voor het verstrijken van deze termijn géén Schriftelijke claim is neergelegd bijB-kids .
11.2. In het geval binnen de in artikel 11.1 vermelde termijn door Wederpartij een Schriftelijke claim is neergelegd bij B-kids in verband met door haar geleverde Goederen en/of verleende Diensten vervalt iedere rechtsvordering dienaangaande van Wederpartij eveneens indien B-kids niet binnen een termijn van vier (4) maanden na het ontvangen van de betreffende Schriftelijke claim in rechte is betrokken bij de op grond van artikel 18 van de Voorwaarden bevoegde rechter.

12. Ontbinding
12.1. Ingeval Wederpartij een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet of deels niet nakomt, is Wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft B-kids  het recht de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving aan Wederpartij en/of haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, zonder dat B-kids  tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd eventuele aan B-kids  toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding. Alle vorderingen die B-kids in deze gevallen op Wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
12.2. Ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee te vergelijken toestand van de onderneming van Wederpartij of als Wederpartij zijn onderneming staakt of als op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Wederpartij beslag wordt gelegd of als Wederpartij niet langer moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen, is Wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft B-kids  het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig door middel van een Schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat B-kids  tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd haar verdere rechten, waaronder begrepen het recht van B-kids  op volledige schadevergoeding.

13. Herroepingsrecht Consument
13.1. In geval de Wederpartij een Consument is en de Overeenkomst kwalificeert als een overeenkomst op afstand zoals bedoeld in Boek 6 artikel 230g onder (e) Burgerlijk Wetboek, dan heeft de Consument het recht om zonder opgave van redenen binnen veertien (14) de Overeenkomst te ontbinden (het ‘Herroepingsrecht’).
13.2. De in artikel 13.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de Goederen heeft ontvangen, of:
(a) als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Goederen heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste Goederen heeft ontvangen.
(b) als de levering van de Goederen bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
(c) bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van de Goederen gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste Goederen heeft ontvangen

14. Verplichtingen Consument
14.1. Tijdens de bedenktijd zal de Wedepartij zorgvuldig omgaan met de Goederen en de verpakking. Hij zal de Goederen slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Goederen vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Wederpartij de Goederen slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
14.2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de Goederen die het gevolg is van een manier van omgaan met de Goederen die verder gaat dan toegestaan in artikel 14.1.

15. Uitoefening van het Herroepingsrecht
15.1. Als de Consument gebruik maakt van het Herroepingsrecht, dan
(a) meldt de Consument dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping zoals te vinden is in Bijlage I en op de Website.
(b) zendt de Consument de Goederen terug, zo snel mogelijk, maar binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de in 15.1 onder (a) bedoelde melding,.
(c) zendt de Consument de Goederen terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.
15.2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.
15.3. De Consument draagt de kosten van het terugzenden van de Goederen. Wanneer deze kosten niet expliciet zijn vermeld bij de Overeenkomst dan zijn die kosten € [6,95].
15.4. De Consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
(a) de Consument voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de Overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
(b) de verklaring van de Consument ontbreekt waarmee hij afstand doet van zijn recht.; of
(c) Tuutsjes heeft nagelaten deze bevestiging te verstrekken.

16. Uitsluiten Herroepingsrecht
16.1. Een Consument heeft geen recht van ontbinding bij:
(a) Een Overeenkomst waarbij de prijs van de Goederen gebonden is aan de schommelingen op financiële markten waarop B-kids  geen invloed heeft en die zich binnen de ontbindingstermijn kunnen voordoen;
(b) Een Overeenkomst waarbij de Consument B-kids  specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten met uitzondering van:
(i) aanvullende dienstverlening waar de Consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht;
(ii) de levering van andere Goederen dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren.
(c) de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
(d) de levering van Goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere Goederen.

17. Aansprakelijkheid en verzekering
17.1. Tuutsjes is aansprakelijk voor schade die Wederpartij lijdt en die het gevolg is van een aan B-kids toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen B-kids  verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn – gegeven de aard van de onderneming van B-kids  en de markt waarin zij opereert – en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.
17.2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
(a) vermogensschade, zoals - doch niet beperkt tot - bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade en gederfde winst;
(b) opzichtschade, waaronder onder andere wordt verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt (Wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade behoorlijk te verzekeren);
(c) schade ontstaan door handelen of nalaten van Wederpartij of derden in strijd met door B-kids verstrekte instructies c.q. in strijd met de Overeenkomst en de Voorwaarden;
(d) schade als direct gevolg van door of namens Wederpartij aan B-kids  verstrekte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie;.
(e) schade als gevolg van onjuist gebruik van de Goederen door de Wederpartij.
17.3. Indien:
(a) het voor B-kids  ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen;
(b) de verzekeraar niet tot uitkering van de betreffende schade overgaat;
(c) de betreffende schade niet door de verzekering is gedekt,
is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door B-kids  voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) met Wederpartij is overeengekomen.
17.4. B-kids  is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens Wederpartij aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van Wederpartij zal B-kids de bewerking opnieuw uitvoeren, met door Wederpartij voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.
17.5. Wederpartij vrijwaart B-kids van alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met door B-kids  verrichte Diensten en/of geleverde Goederen, voor zover B-kids jegens Wederpartij voor dergelijke schade ook niet aansprakelijk zou zijn.

18. Overmacht
18.1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst die niet aan B-kids  kan worden toegerekend.
18.2. Onder overmacht als bedoeld in artikel 18.1wordt in ieder geval – derhalve niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van (a) problemen bij en/of ernstige verstoringen van het productieproces bij toeleveranciers, waaronder nutsbedrijven, (b) het niet leveren van noodzakelijke materialen door derden, (c) opzet of grove schuld van hulppersonen, (d) werkstaking, (e) bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, (f) brand, (g) bijzondere weersomstandigheden (zoals overstromingen), (h) overheidsmaatregelen (zowel nationaal als op internationaal niveau), waaronder in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen, (i) oorlog, mobilisatie, onlusten, oproer, staat van beleg, (j) sabotage, (k) vervoersstremmingen, (l) machinebreuk en/of (m) transportvertraging.
18.3. In geval van overmacht heeft B-kids de keuze hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de overmachtssituatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de Overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel gedeeltelijk te ontbinden. Wederpartij heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door de overmacht nakoming van de verplichtingen door B-kids  onmogelijk is langer duurt dan dertig (30) dagen, is ook Wederpartij bevoegd de Overeenkomst gedeeltelijk (voor de toekomst) te ontbinden, met dien verstande dat B-kids  conform artikel 18.4gerechtigd is voor de reeds verrichte werkzaamheden een factuur te sturen. Bij gedeeltelijke ontbinding bestaat geen verplichting tot vergoeding van de (eventuele) schade.
18.4. Indien B-kids  bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

19. Productiegereedschappen
Alle zaken die ten behoeve van de productie door of namens B-kids  worden gebruikt - zoals maar niet beperkt tot matrijzen, mallen, stempels, prototypes, speciale gereedschappen en tekeningen (de ‘productiegereedschappen’) - en die ten behoeve van Wederpartij zijn vervaardigd of gekocht door B-kids , blijven eigendom van B-kids , tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

20. Geheimhouding
20.1. Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
20.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, B-kids  gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en B-kids  zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is B-kids  niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

21. Intellectuele eigendomsrechten
Alle (intellectuele en industriële) eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, op alle Goederen en/of de resultaten van Diensten waaronder maar niet beperkt tot kopij, modellen, tekeningen, ontwerpen, documentatie, fotografische opnamen, films, informatiedragers, apparatuur en programmatuur (in object- en broncode), gegevens en databestanden, mallen en matrijzen, welke onderwerp zijn van en/of voortvloeien uit en/of gebruikt zijn bij de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst tussenB-kids  en Wederpartij berusten bij B-kids . Indien voormelde rechten niet bij B-kids  berusten is Wederpartij gehouden op eerste verzoek elke medewerking aan overdracht van het desbetreffende recht aan B-kids  te verlenen.

22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
22.1. Op alle door B-kids  gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van toepassing.
Bijlage I: Modelformulier voor herroeping


Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroep/herroepen*

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

- [Naam consumenten(en)]

- [Adres consument(en)]

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.